Nieuws / News

Nieuwsbrief Januari 2019 / Newsletter January 2019

Melding vanuit de IND

Nieuwe legesbedragen per 1 januari 2019

Met ingang van 1 januari 2019 worden de leges met 1,7 % verhoogd. Daarnaast worden een aantal leges verlaagd. De verlaagde leges zijn gerelateerd aan EU richtlijnen en een uitspraak van de Raad van State van oktober 2018. De leges worden jaarlijks geïndexeerd op basis van het indexcijfer van de Cao-lonen zoals berekend door het Centraal Bureau voor de Statistiek. Vanaf 1 januari 2019 vindt u de nieuwe legesbedragen in het overzicht op www.ind.nl. Voor het verblijfsdoel au pair geldt bij een eerste aanvraag en wijziging verblijfsdoel een legesbedrag van € 285,-.

Nieuwe normbedragen m.b.t. minimum inkomens grens voor het verkrijgen van een au pair geldig van 1 januari 2019 t/m 30 juni 2019

Gastgezin met een echtpaar/ongehuwd samenwonenden

Sv-loon per maand zonder vakantiegeld             € 2.423,70

Sv-loon per maand met vakantiegeld                 € 2.617,61

Gastgezin met een alleenstaande ouder

Sv-loon per maand zonder vakantiegeld             € 1.938,96

Sv-loon per maand met vakantiegeld                 € 2.094,08

Update au pairs

Maandelijks wordt deze geüpdatet.

Nieuwe samenwerking / agenten 

Super Nanny Au Pair Services  heeft buiten de reeds bestaande au pair agenten in de huidige landen, nieuwe overeenkomsten kunnen afsluiten met

 • Ukraine
 • Colombia
 • Argentinië
 • China

De landen waar wij al jaren mee werken zijn

 • Filipijnen
 • Thailand
 • Indonesië
 • Zuid – Afrika
 • Zuid – Amerika (algemeen)

* Verder verzorgen wij ook voor onze families de PRE-Match service (Self-Match Service)

Internet

Via internet sites komen wij ook aan kandidaten die al een jaar of meerdere jaren au pair zijn geweest in een ander land in de EU of buiten de EU. Super Nanny Au Pair Services worden door deze kandidate benadert en zal persoonlijk een interview afleggen met de kandidaten. Referenties worden gecontroleerd en afgegeven van haar/zijn oude gastgezin of overige referenties zoals oude werknemer e.d. in land van herkomst.

Events

Super Nanny Au Pair Services organiseert een aantal Events per jaar, dit doen wij ook voor de aangesloten BONAPA bureaus. Deze events zijn speciaal voor de au pairs. Het is daarom ook belangrijk dat uw au pair daar aan deelneemt. De events die door ons zelf worden georganiseerd zijn altijd met een sociaal en sportief tintje en zeer toegankelijk voor uw au pair.

PROGRAMMA events 2019/2020

Januari 2020 SNAPS /BONAPA Ice Skating Cool and Diner Event
April /Mei 2019 BONAPA Efteling event
Juni 2019 BONAPA Beach Event
September 2019 SNAPS/BONAPA Old Fashion Dutch Games & BBQ event
December 2019 BONAPA Sinterklaas event

Informatie Taalthuis 

Afgelopen jaar hebben wij weer veel au pairs van jullie mogen verwelkomen bij Taalthuis! Wij zijn hier heel blij mee en hopen dit in 2019 ook weer te mogen doen.

Nieuwe locatie in Wassenaar.

In januari 2019 openen wij een nieuwe cursuslocatie in Wassenaar. Alle au pairs uit (de omgeving van) Wassenaar zijn dan ook van harte welkom op onze gezellige locatie aan de Langstaart in het oude centrum van Wassenaar.

Au Pair korting 15%

Vanaf dit nieuwe cursusseizoen zetten wij de korting voor au pairs standaard op 15%, het gebruik van een extra kortingscode komt hiermee te vervallen. Deze werd namelijk nauwelijks gebruikt en op deze manier kunnen wij alle au pairs voor € 361,25 een cursus inclusief lesboeken en leuke interactieve e-learning aanbieden.

Start nieuwe cursusseizoen in januari

Zo langzamerhand beginnen de inschrijvingen weer binnen te stromen. Afgelopen najaar moesten wij verschillende au pairs die op ‘t laatste moment werden ingeschreven teleurstellen. Ook werden wij geconfronteerd met au pairs die aan een overvolle tafel werden gezet door hun au-pairmoeders. Uiteraard zijn we blij met dit enthousiasme maar we zouden het fijn vinden wanneer jullie de au-pairfamilies aanmoedigen zich op tijd in te schrijven!

Alle informatie is terug te vinden op onze website www.taalthuis.nl

Notification from the IND

 

New fees per January 1, 2019

With effect from 1 January 2019, the fee will be increased by 1.7%. In addition, a number of fees are reduced. The reduced fees are related to EU directives and a decision of the Council of State of October 2018. The fees are indexed annually on the basis of the index of the CLA wages as calculated by the Central Bureau of Statistics. From 1 January 2019 you will find the new fees in the overview on www.ind.nl. For the residence objective of au pair, a fee of

€ 285,00 applies to the first application and change of purpose of stay.

New standard amounts regarding minimum income limit for obtaining an au pair valid from 1 January 2019 until 30 June 2019

Host family with a couple / unmarried cohabitants

 • Sv-wage per month without holiday allowance € 2,423.70
 • Sv wage per month with holiday allowance € 2,617.61

Host family with a single parent

 • Sv-wage per month without holiday allowance € 1,938.96
 • Sv wage per month with holiday allowance € 2,094.08

 

Update au pairs

This is updated monthly.

 

New cooperation / agents

Super Nanny Au Pair Services has been able to conclude new agreements with the existing au pair agents in the current countries

 • Ukraine
 • Colombia
 • Argentina
 • China

The countries we have been working and still are for almost 12 years

 • Philippines
 • Thailand
 • Indonesia
 • South Africa
 • South America (general)

 

* We also provide the PRE-Match service for our families (Self-Match Service)

Internet

Via internet sites we also come to candidates who have been au pairs for a year or several years in another country in the EU or outside the EU. Super Nanny Au Pair Services will be approached by this candidate and will personally interview the candidates. References are checked and issued by her / his old host family or other references such as old employee and such in the country of origin.

Events

Super Nanny Au Pair Services organizes a number of Events per year, which we also do for affiliated BONAPA agencies. These events are especially for the au pairs. It is therefore also important that your au pair takes part in it. The events organized by us are always with a social and sporty touch and very accessible for your au pair.

PROGRAMMA events 2019/2020

January 2020 SNAPS /BONAPA Ice Skating Cool and Diner Event
April /May 2019 BONAPA Efteling event
June 2019 BONAPA Beach Event
September 2019 SNAPS/BONAPA Old Fashion Dutch Games & BBQ event
December 2019 BONAPA Sinterklaas event

Information Taalthuis

Last year we welcomed many au pairs of you at Taalthuis! We are very happy with this and hope to be able to do this again in 2019.

New location in Wassenaar.

In January 2019 we will open a new course location in Wassenaar. All au pairs from (the surroundings of) Wassenaar are therefore very welcome at our cozy location on the Langstaart in the old center of Wassenaar. Au Pair discount 15% From this new course season we set the discount for au pairs at 15% by default, the use of an extra discount code will be canceled. This was hardly used and in this way we can offer all au pairs for € 361.25 a course including textbooks and fun interactive e-learning.

Start new course season in January

Gradually, registrations are starting to enter again. Last fall we had to disappoint several au pairs who were registered at the last minute. We were also confronted with au pairs that were placed at a crowded table by their au pair mothers. Of course we are happy with this enthusiasm but we would appreciate it if you encourage the au pair families to register on time!

All information can be found on our website www.taalthuis.nl

 

 

Nieuwsbrief December 2018

Language course

Kickstartschool / The Hague

Takes you further!” is the motto of my language training institute ‘Kickstart School’ which has more than 12 years of experience in giving language training to specific target groups.

The au pair group was the first target group that Kickstart developed special teaching materials for. I had had an au pair myself and I knew exactly what the girls needed to know to do their jobs well. In the ‘Dutch for Au Pairs’ course everything is focused on the children, so concepts like ‘playground’ and ‘bucket and spade’ are indispensable! The grammar is also discussed on a limited scale. The social function of the language courses is also important. Host families like it when their au pairs have friends.

Dutch

We do not only provide specific Basic Dutch courses for au pairs. Quite often, German and South African au pairs are at higher levels and want to progress in Dutch, with the possibility of taking the Dutch State II Examination as well.

English

For those who prefer to develop further in English, we also have the entire range of ‘General English’ courses from ‘Elementary’ to ‘Proficient’ level. We also offer ‘Conversation English’ and ‘Business English’ and Exam courses.

Prices

The basic Dutch for Au Pair course (24 hours) costs € 320.00 and includes all teaching materials. On the other courses a discount of € 40.00 is offered for au pairs, so the course prices start from € 320.00 (24 hours).

What distinguishes Kickstart School from other language schools?

 • A dedicated and expert team of permanent teachers, who are proud to always deliver quality
 • Good price / quality ratio
 • Years of experience (more than 12 years)
 • Central Den Haag location
 • Good accessibility by public transport

Kickstart new address : Koninginnegracht 62, 2514 AG Den Haag

_________________________________________

TAALTHUIS / Language course specialy for Au Pairs

Nieuwe leslocatie in Wassenaar!

Met veel plezier starten wij in 2019 met lesgeven in Wassenaar! Vanaf eind januari kunnen au pairs en expats uit Wassenaar en wijde omgeving Nederlandse les volgen op onze mooie les locatie aan de Langstraat in het centrum van Wassenaar. Schrijf je nu in!

New course location in Wassenaar!

We are happy to inform you that at the end of January 2019 we will start teaching in the centre of Wassenaar. This new lesson location in the Langstraat is a perfect place to learn Dutch for au pairs and expats who live in and around Wassenaar.
Check the course schedule and sign up!
Verder willen we jullie nog herinneren aan de extra korting die au pairs van een Bonapa bureau ontvangen wanneer ze de kortingscode KNOWN AT SNAPS (DIT IS DUS NIET DE KORTINGSCODE, GRAAG ONS CONTACTEN) invullen. Dus als jullie au pairs of au-pairfamilies  deze code invullen als ze zich registreren voor een cursus ontvangen een totale korting van 15%!

www.taalthuis.nl

Event “Ice Skating / Sculpture Cool Event

Dit event zal plaatsvinden d.d. zondag 13 januari a.s. te Scheveningen (voor het Kurhaus) aanvang 13.30 uur. Dit event is uiteraard voor de SNAPS Au Pairs en BoNaPa Au Pair en niet toegankelijk voor niet SNAPS Au Pairs and BoNaPa Au Pairs, etc.

U kunt uw au pair (SNAPS gezin) inschrijven via info@supernannyaupairservices.nl

Inschrijvingen voor uw Au Pair kunt u doen tot en met 5 januari 2019.

Wij hopen uw Au Pair op het event te zien.

________________________________________________________

Event “Ice Skating / Sculpture Cool Event

This event will take place on Sunday 13 January 2019 in Scheveningen (for the Kurhaus) at 1.30 pm. This event is of course for the SNAPS Au Pairs and BoNaPa au pair and not accessible

for non SNAPS or non BONAPA Au Pairs, etc.

Super Nanny Au Pair Services is closed between Christmas and New Year.

For urgent matters, you can send an e-mail to inkie@supernannyaupairservices.nl. For very urgent matters that can not wait you can also call our office number 070 3184812 and leave a voicemail message so that we can call you back!

The SNAPS team wishes you and your family a very nice Christmas and a very healthy and happy new year!

Nieuwsbrief november 2018

TAALTHUIS

Nieuwe leslocatie in Wassenaar!

Met veel plezier starten wij in 2019 met lesgeven in Wassenaar! Vanaf eind januari kunnen au pairs en expats uit Wassenaar en wijde omgeving Nederlandse les volgen op onze mooie les locatie aan de Langstraat in het centrum van Wassenaar. Schrijf je nu in!

Nieuwsbrief september 2018

TAALTHUIS

Wij willen jullie graag attent maken op de start van onze cursussen vanaf 10 September aanstaande. We hebben al een groot aantal au pairs die zich hebben ingeschreven voor een cursus, maar we weten ook dat er vaak nog vlak voor de start van de cursus ingeschreven gaat worden.