Nieuwsbrief maart 2020

Lock down Corona Virus in Nederland

Volgt u aub deze site van het RIVM

Corona en ISIS Au pair verzekering

 • Mijn au pair is nog thuis en zal wegens het Corona virus niet meer naar Nederland komen. Ik heb wel allerlei kosten gemaakt zoals een ticket en wil deze annuleren. Dit soort kosten zijn niet verzekerd op de Au pair verzekering.
 • De au pair is in Nederland en wil wegens het Corona virus in Nederland eerder naar huis. Er moeten extra kosten worden gemaakt om ervoor te zorgen dat de au pair naar huis kan. Dit soort extra kosten zijn niet verzekerd door de Au pair verzekering.
 • Stel dat mijn au pair bericht krijgt dat een eerste of tweede graad familielid is overleden, wat doe ik dan? Dan mag de au pair terug naar huis voor de uitvaart. De Alarmcentrale regelt het extra vervoer in dit soort gevallen. Deze dekking geldt ook als het familielid is overleden en besmet was met Corona (COVID-19). Bel in dit soort gevallen de Alarmcentrale, telefoonnummer is +31 (0) 182 544 557.
 • De au pair moet worden opgenomen in een ziekenhuis en is besmet met Corona. Worden de medische kosten vergoed? De spoedeisende medische zorg is verzekerd mits de All-in dekking actief is. Heeft u Additional dekking, dan moet de au pair gebruik maken van de Basiszorgverzekering. U kunt wel het eigen risico van de basisverzekering verhalen op de Au pair verzekering.
 • Mijn au pair is tijdens het Au pair programma-opname op reis gegaan naar een ander land dan Nederland. Tijdens die reis is zij ziek geworden en ze moet worden opgenomen in een ziekenhuis. Worden de medische kosten vergoed?  Met All-in dekking worden de medisch onvoorziene kosten gedekt. Met Additional dekking worden de medisch onvoorziene kosten gedekt die niet betaald worden door de Nederlandse basisverzekering. Voor zowel All-in als Additional dekking geldt dat de medische kosten ten gevolge van het Coronavirus zijn niet gedekt als iemand reist naar een gebied waarvoor het ministerie de code oranje of rood heeft afgegeven (zie het reisadvies van het Ministerie van Buitenlandse Zaken).
 • De au pair is nog thuis en heeft de komst naar Nederland afgezegd. Ik heb al wel een Au pair verzekering voor haar geregeld die nu niet meer nodig is. Kan ik de verzekering annuleren?  U kunt deze verzekering annuleren omdat de au pair niet meer komt, dit is geen probleem. U krijgt de premie van ons terug. U moet ons wel informeren voor de geplande startdatum van de verzekering.
 • De reisplannen van de au pair zijn aangepast wegens Corona en ik moet een vlucht omboeken en daarvoor extra kosten maken.  Deze extra kosten zijn niet gedekt op de Au pair verzekering.
 • De au pair is in Nederland en heeft de terugreis naar huis moeten verschuiven. De au pair blijft daardoor langer in Nederland en moet extra kosten maken om in Nederland te kunnen verblijven. Worden de verblijfkosten vergoed? Dit soort verblijfkosten zijn niet gedekt.
 • De au pair is in Nederland en heeft de terugreis naar huis moeten verschuiven. De au pair blijft daardoor langer in Nederland. Blijft zij verzekerd? U moet ons wel informeren over een langer verblijf omdat de verzekering mogelijk moet worden verlengd om te voorkomen dat de au pair onverzekerd is.

Update nieuwe datum Cool Spring Event

SNAPS Au Pair Cool Spring Event / geannuleerd / wordt verplaatst naar juni 2020

Newsletter March 2020

Lock down Corona Virus in The Netherlands

Please see Dutch Government website for the latest information on Covid-19 virus.

ISIS Au pair Insurance and Corona

 • My au pair is still in the home country and will not come to The Netherlands anymore, I did make some expenses such as a flight ticket and want to cancel these.
  These kinds of expenses are not covered with the ISIS Au pair insurance.
 • The au pair is in The Netherlands and wishes to leave the country due to the Coronavirus in The Netherlands. Extra expenses will be needed to arrange the departure.
  This kind of extra expenses are not insured by the ISIS Au pair Insurance.
 • What if my au pair receives a message that a close relative has died, what to do?
  In that case the au pair can return home for the funeral. The Emergency Helpline arranges that the au pair can travel. This benefit also applies when the deceased relative was infected with Corona virus (COVID-19). Please call the Emergency Helpline, the phone number is +(0) 182 544 557.
 • The au pair needs to be admitted in a hospital and she is infected with Coronavirus. Will the medical expenses be reimbursed?
  The emergency medical care is insured when the All-in cover is active. Do you have a policy with Additional cover, then the au pairs needs to benefit from the Basic Health insurance. You can ask the ISIS Au pair Insurance for a reimbursement of the deductible that applies to the Basic Health Insurance.
 • My au pair went on a trip during the Au pair program and visited a different country then The Netherlands. During that trip the au pair has become ill and needs to be admitted in a hospital. Will the Au pair Insurance pay for the medical care abroad? 
  If All-in cover is active, the unforeseen medical care is covered. If Additional cover is active, then the care that is not paid for by the Basic Health Insurance, will be reimbursed by ISIS. For both All-in and Additional cover, the Au pair Insurance does not reimburse medical treatment caused by Corona virus if you travel to an are which is coloured orange or red by the Ministry of Foreign Affairs. (“Travel advice by Ministry).
 • The au pair is still at home and cancelled the Au pair year in The Netherlands. I did apply for an Au pair insurance through JoHo, can I cancel the insurance?
  Yes, you can cancel the insurance since the au pair will not come to The Netherlands. We will give you a refund of the premium. You will need to inform us prior to the startdate of your insurance.
 • Because of the Coronavirus I will need to change a flight for the au pair. This will mean additional travel expenses. These extra travel expenses are not covered by the ISIS Au pair Insurance.
 • The au pair is in The Netherlands and needs to reschedule the trip home. Therefore she will stay in The Netherlands longer than was planned and she will need to spend extra money to stay in the country. Will these expenses to stay in The Netherlands be covered? 
  No, the Au pair Insurance does not cover the costs to stay longer in The Netherlands.
 • The au pair is in The Netherlands and needs to reschedule the trip home. Therefore she will stay in The Netherlands longer than was planned. Will the Au pair Insurance stay valid during that time?
  You will need to inform us about the extended stay in the country since this might mean that the insured period needs to be extended to keep the au pair insured.

Update new date Cool Spring Event

SNAPS Au Pair Cool Spring Event / cancelled / new date to be announced

Start a chat
Need help?
Hi,

How can we help you?